Algemene voorwaarden

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: 

Ginity-Timmerwerk

KvK nr: 24358806 (Rotterdam)

hierna te noemen opdrachtnemer.

2.   Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

3.   Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.

4.   Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.

5.   Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

6.   Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

Artikel 2. Offerte

Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van drie maanden.

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

1.  Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2.  Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.

3.  Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.

Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer

Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

1.  De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:

a.  de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer;

b.  het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;

c.  voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.

d.  Elektriciteit en water.

2.  Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.

3.  Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

Artikel 6. Extra onvoorziene kosten

1.   Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan  de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan  de opdrachtgever.

2.   Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan  drie maanden na aangaan van  de overeenkomst en die  bij het aangaan van  de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.

3.   Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van  de onvoorziene kosten.

Artikel 7. Prijzen

1.  De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.

2.  Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die  ontstaan meer dan  drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan  de opdrachtgever.

Artikel 8. Meer- en minderwerk

1.  Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van  meerwerk komen geheel ten laste van  de opdrachtgever.

2.  Meerwerk wordt afgerekend op basis  van  gewerkte uren en gebruikte materialen.

3.  De toepasselijkheid van  het in artikel 7A:1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9. Opschorting en intrekken

1.   Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan  wel  geheel intrekt op grond van  een  niet aan  de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van  zijn schade.

2.   Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan  niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale  lasten, over te nemen.

3.   Opdrachtgever zal bij intrekking van  de opdracht eveneens aan  opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van  1/3 van  de overeengekomen prijs.

4.   Een partij die  verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van  haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.

Artikel 10. Klaagtermijn en garantie

1.  Opdrachtnemer is verplicht goed  en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan  de wettelijke eisen en de overeenkomst.

2.  Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.

3.  Gebreken die  bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer.

4.  Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld.

5.  Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.

6.  Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van  het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.

7.  Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.

8.  Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name  genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een  verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan  de fabrikant of de leverancier van  deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van  een  opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een  hogere som  dan  het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval  dekking biedt.

Artikel 12. Betaling

1.  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de nota.

2.  Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van  de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.

3.  Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle  kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel  gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van  advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

4.  De buitengerechtelijke kosten bedragen 15/ van  de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van Ä 113,45

5.  De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of een  van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

Artikel 13. Ontbinding

Blijft een van de partijen in gebreke nadat deze  partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan  is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:

–     in staat van  faillissement geraakt

–      surseance van  betaling of schuldsanering aanvraagt

–     zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig  beslag  op zaken  en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd

–      bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van  het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde zaken  blijven het uitsluitend eigendom van  de verkoper zolang de koper niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen betreffende de tegenprestatie krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst heeft voldaan.

De koper is voor bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken  anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden.

De verkoper heeft voor bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.

Zodra de koper een of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt, worden alle vorderingen op de koper terstond en ten volle opeisbaar en is de verkoper bevoegd,

zonder enige ingebrekestelling  of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren